หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สตง. ปี 65  (TBC)

ผู้เข้าชม 121 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC777
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สตง. ปี 65  (TBC)

ISBN : 978-616-4368-8-0
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2565
จำนวนหน้า : 296  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก

สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                         

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                          

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                   

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน              

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                            

*แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ     

*ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                         

*มาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศกำหนด                                 

*มาตรฐานการสอบทาน                                                                                                         

*มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น                                                                                               

*มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง                                                                                                

*มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                    

*มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ                                                                                       

*หลักการทั่วไป กระบวนการ และเทคนิค แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี                                        

*รวมแนวข้อสอบเก่า                                                                                               

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                       

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top