หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกร กรมทางหลวง ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 114 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC785
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นิติกร กรมทางหลวง ปี 65 (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี :    เมษายน 2565 
จำนวนหน้า : 280  หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                         

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                     

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562                         

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                                  

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา                                     

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้                                                              

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด                                                                   

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงานฯ                              

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้                                         

*สรุปสาระสำคัญ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า                                             

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                                     

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทางหลวง

Close หน้าต่างนี้
Go Top