หมวดสินค้าหลัก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สรุป+ข้อสอบ วุฒิปริญญาตรี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (GB)

ผู้เข้าชม 81 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB038
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สรุป+ข้อสอบ วุฒิปริญญาตรี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (GB)
ISBN :978-616-216-843-7
พิมพ์ปี :   เมษายน 2560
จำนวนหน้า : 2572
 
สารบัญ
♥ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560
♥ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560
♥ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
   เฉลยแนวข้อสอบ
♥ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   เฉลยคำตอบ
♥ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
♥ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการเสนอเนื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548
♥ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการเสนอเนื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548
♥ ระเบียบว่าด้วยการรักษาควมลับของทางราชการ พ.ศ.2544
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคระรัฐมนตรี พ.ศ.2548
♥ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตราของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
♥ แนวข้อสอบ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐนตรี
♥ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -- 2579)
♥ แนวข้อสอบ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
♥ แนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
♥ เฉลยคำตอบ
♥ นโยบายรัฐบาล
♥ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
♥ เฉลยคำตอบ
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top