หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ. ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 109 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC808
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ. ปี 65 (TBC)

ISBN :  -- 
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 2565 
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  4.  พ.ศ. 2562        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546                                            

*พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2556                                                                                                   

*แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 2563-2565                                                               

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                      

*แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                                        

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                            

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                    

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

**ความรู้ความสามารถสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                     

*เทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                              

*สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                          

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                       

*การบริหารและการจัดการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้                                                           

*แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                           

*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                               

*แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                             

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                               

*แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน                                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

            

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) / ข้าราชการ สพฐ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top