หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 311 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC846
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 (TBC)

ISBN :  BB-189
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 65
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

*นโยบายรัฐบาล

*นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (100 คะแนน)

*แนวโน้มการศึกษายุคใหม่                                                                                                

*ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                                        

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                      

*นโยบายทางการศึกษา ทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2560-2579                                                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                                   

*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม               

*การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                                                                                    

*สื่อการเรียนการสอน                                                                                                   

*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                 

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              

*แนวข้อสอบ การวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา                                                          

*แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา                                                                                    

*แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน                                                                                    

*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                    

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา                                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top