หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (TBC)

ผู้เข้าชม 219 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC859
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65(TBC)

ISBN :  ----- 
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 65
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

*นโยบายรัฐบาล

*นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (100 คะแนน)

*นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563–2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)                                                               

*ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แบะการให้ข่าวสาร พ.ศ. 2548                         

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสารประชาสัมพันธ์                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อต่างๆ                                                           

*การวิเคราะห์ประเด็น การเขียนข่าว การแปล                                                                       

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          

*การสื่อสารในยุคดิจิทัล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ     

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก แอนิเมชั่น

การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                                   

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   

*จริยธรรมของสื่อมวลชน                                                                                               

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                          

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.                                                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top