หมวดสินค้าหลัก

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฎิบัติการ สรุป+เนื้อหา พร้อมเฉลย สำนักงาน ป.ป.ช. (TTN)

ผู้เข้าชม 112 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TTN012
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฎิบัติการ สรุป+เนื้อหา พร้อมเฉลย สำนักงาน ป.ป.ช. (TTN) (TTN)
ISBN : 978-616-216-870-3
พิมพ์ : มิถุนายน 2563
จำนวน : 285 หน้า 
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
หลักสูตร
>  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
>  คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
>  พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
> ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สิน
    และหนี้สินของเจ้าพนักงานรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561
> ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
    เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561
>  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบแสดงทางการเงิน 
>  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงิน การคลัง การธนาคาร การติดตามการเคลื่อนไหวทางการเงิน
>  ความรู้เกี่ยวกับหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ 
>  คงามรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
 
สารบัญ
→ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
     คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
→ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
     คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
→ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
     ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
→ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
     ว่าด้วยการตรวสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานรัฐ
     และดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561 
→ แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
     ว่าด้วยการตรวสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานรัฐ
     และดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561 
→ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
     เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
     ของเจ้าพนักงานรัฐต่อคณธกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561
→ แนวข้อสอบ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
     เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
     ของเจ้าพนักงานรัฐต่อคณธกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหุ้นและตลาดหลักทรัพย์
→ แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
→ แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน
→ แนวข้อสอบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
 
 
จัดทำโดย...สถาบันติว นิติธนิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top