หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง(TBC)

ผู้เข้าชม 92 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC916
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง(TBC)

ISBN : BC-32189
พิมพ์ปี :    เมษายน 25652
จำนวนหน้า : 267  หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มสันกาว
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง

*ตราสัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2560 

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2560 

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

*เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2560-2564

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านการเงินและบัญชี

*เจาะข้อสอบงานธุรการ

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top