หมวดสินค้าหลัก

ตะลุยข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 187 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC917
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

ตะลุยข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 (TBC)

ISBN : BB-196
พิมพ์ปี :   กรกฏาคม 2565
จำนวนหน้า : 269  หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มสันกาว
 
สารบัญ

**++ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

+วิชาภาษาไทย                                                                                   

+ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา                                                                                                                          

++วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

– ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและความสามารถด้านเหตุผล

++ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

– ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ความรู้เกี่ยวพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

-ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศีกษาธิการ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน

-ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19 /2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560

-ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

++นักทรัพยากรบุคคล

-ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง

-ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

-ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ

-ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

-ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน

-ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

-ความรู้เกี่ยวกับกฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2562

-ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

-ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top