หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 53 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC951
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร ปี 65(TBC)

ISBN :   ปกใส
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2565
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
หลักการบัญชีเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี
การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.
แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.
แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศิลปากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top