หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 51 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC956
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร ปี 65(TBC)

ISBN :   ปกใส
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2565
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน                                        

*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)                                  

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                   

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศิลปากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top