หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 152 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC983
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ปี 65 (TBC)

ISBN : --- 
พิมพ์ปี :   สิงหาคม 2565 
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

✰✰ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                                                      

✰✰ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                            

✰✰ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ                                                                                    

✰✰ การปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน                                                                                      

✰✰ ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563             

✰✰ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

✰✰ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                 

✰✰ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                              

✰✰ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                 

✰✰ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                  ✰✰ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                              

✰✰ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560    

✰✰ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                           

✰✰ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                ✰✰ ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2562                                      

✰✰ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                

✰✰ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารงานภาครัฐ                                            

✰✰ หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                            

✰✰ การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                           

✰✰ แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  1                                                                        

✰✰ แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top