หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 171 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC987
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 65(TBC)

ISBN :  BB-212
พิมพ์ปี :   สิงหาคม 2565 
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร

✰✰ *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                           

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                          

✰✰ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                      ✰✰ * แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                         

✰✰ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                  

✰✰ *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563     

✰✰ *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           

✰✰ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                  

✰✰ *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                 

✰✰ *แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)          

✰✰ *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544      

✰✰ *แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544                                                ✰✰ *แนวข้อสอบ การบัญชี                                                                              

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                      

✰✰ *แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                   

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                 

✰✰ *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                

✰✰ *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  2562

                                                               

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top