หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี65(TBC)

ผู้เข้าชม 143 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC990
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี65(TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :   สิงหาคม 2565 
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                                             

✰✰ *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                          

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ                                                                                     

✰✰ *การปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน                                                                                        

✰✰ *ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563         

✰✰ *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                       

✰✰ *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                            

✰✰ *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                 

✰✰ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                

✰✰ *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                ✰✰ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                          

✰✰ *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560   

✰✰ * ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                

✰✰ *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                              ✰✰ * พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560                                  

✰✰ *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560                  

✰✰ *ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณา เรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2562            ✰✰ * ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่อง กำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา 37 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562               

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริง                                                           

✰✰ *แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน                                                                                   

✰✰ *แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                                 

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top