หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 207 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC996
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2565
จำนวน : 272 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                              

*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                    

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560  *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                 

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                          

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                              *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                     

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                           

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ                                                                                           

*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ                                                                                   

*ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย                                                                         

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 

*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top