หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานปศุสัตว์ เขต 8 กรมปศุสัตว์ ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 156 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1013
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานปศุสัตว์ เขต 8 กรมปศุสัตว์ ปี 65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  สิงหาคม 2565
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                           

*พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558                                                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558                                                      

*พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535                                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535                                                       

*พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558                                       

*พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557                                 

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                      

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                                     

*แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                

*การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต                                                            

*แนวข้อสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                              

*แนวข้อสอบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต                                                                         

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมปศุสัตว์

Close หน้าต่างนี้
Go Top