หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร (TBC)

ผู้เข้าชม 437 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1025
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 65 (TBC)

ISBN :978-616-46374-1-2  
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า 278  หน้า
รูปแบบ :  แบบเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                          

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                       

*แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553                                                                *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                        *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                               

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564                                               

*การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM)                                      

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Development  :HRD)                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล                  

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                            

*การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                             

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาจของข้าราชการกรมศุลกากร                                           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                          

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                       

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                   

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                       

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                               

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top