หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 164 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1049
  • ราคาพิเศษ : 272 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี65 (TBC)

ISBN :     BB-224 
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 311 หน้า
รูปแบบ :  แบบเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                          

*แนวข้อสอบ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                       

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                        

*แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553                                                               

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                              *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                         

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558               

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                          

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                      

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                        

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                         

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                      *ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                 

*แนวข้อสอบบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                  

*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                             

*ความรู้เกี่ยวกับ แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ                                                                           

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          

*การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ                                                                            

*ความรู้ด้านงานเอกสารและการเขียนหนังสือราชการ                                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                    *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560   

*แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ              

          

 
จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top