หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (TBC)

ผู้เข้าชม 116 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1055
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (TBC)
ISBN :   ---
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่ม เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

*งานด้านสื่อสารมวลชน

*หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                              

*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์

*การสื่อสารในยุคดิจิทัล

*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ                                            

*การวิเคราะห์ประเด็น การเรียบเรียงข้อมูลและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Close หน้าต่างนี้
Go Top