หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 900ข้อ ครูผู้ช่วย(อาชีวศึกษา) ภาค ก. + ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี2565 

ผู้เข้าชม 167 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV022
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 900ข้อ ครูผู้ช่วย(อาชีวศึกษา) ภาค ก. + ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี2565 
พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2565 
ISBN : -
จำนวน : 238 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
               ****พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบไฟล์ E-BOOK****
 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครฯ 
รวมข้อสอบ 900ข้อ ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2565
                                 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ภาค ก. ความรอบรู้ และความรูความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ
             และการปฏิบัติวิชาชีพครู                                               
ส่วนที่ 1 ความรอบรู้
           1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
           2. นโยบายขอรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
           3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
           4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
               4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
                     และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                     พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                     พ.ศ. 2546
               4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
                     ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ 2546
               4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
               4.7 กฏหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
                     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กฏหมายการบริหาร
                     และการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา)
           5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
               กับการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
              และการปฏิบัติวิชาชีพครู 
           1. วินัยการรักษาวินัย
           2. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
           3. มาตรฐานวิชาชีพ
           4. จรรยาบรรณวิชาชีพ
           5. สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ส่วนที่ 3 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
          1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
          2. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้
              ที่เน้นผู้เรียนสำคัญ
          3. จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
          4. การพัฒนาผู้เรียน
          5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
          6. การวิจัยทางการศึกษา
          7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
          8. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
 
 
เฉลยข้อสอบ 900 ข้อ ครูผู้ช่วย อ.ก.ค.ศ.
สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2565  
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชครู ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด ภาค. ก+ข (ครู กทม. สพฐ. ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top