หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 168 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1059
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 269 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                               

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                                 

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                    

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                          

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                              

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                       

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561      *หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562   

*แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562           

*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                     

*เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                             

*การบริหารความเสี่ยง                                                                                    

*การควบคุมภายใน                                                                                       

*แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน                                                     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top