หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 162 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1063
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ ปี65 (TBC)

ISBN :  BB-230
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 294 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                   

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ฯลฯ                                                     

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                               

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                         

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                                                   

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                   

*หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                                                                                   

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนอรายงานการเงิน                                                         

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด            

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม                                                                                       

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่องสินค้าคงเหลือ                                                                                      

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13  เรื่องสัญญาเช่า                                                                                            

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  14  เรื่องเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน                                                   

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  16 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                                                          

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  17 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                                                                  

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  31 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                                                          

*นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน                                                                                                                 

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)                                   

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563                          

*แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมประชาสัมพันธ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top