หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 168 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1064
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ ปี65 (TBC)

ISBN :  BB-229
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 270 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                                                

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์                                                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                                                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                           

*คู่มือการใช้งานสารรบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                              

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม           

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                              

*การบริหารงานพัสดุ การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์                                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                           

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562                 

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                    

*แนวข้อสอบนักจัดกการงานทั่วไป ชุดที่ 1                                                                                                          

*แนวข้อสอบนักจัดกการงานทั่วไป ชุดที่ 2                                                                                                            

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมประชาสัมพันธ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top