หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 103 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1091
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี65 (TBC)

ISBN : --
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 313 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

****พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561                                                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                                                     

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564                                                            

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                                    

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                                           

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                  

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                         

*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                                             

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                 

*การกำหนดยุทธศาสตร์                                                                                                                        

*การกำหนดตัวชี้วัด                                                                                                                               

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                            

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                              

*การตั้งงบประมาณประจำปี                                                                                                                    

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                                                

*การบริหารแผนงานโครงการ                                                                                                               

*การติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                                                             

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                         

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

จัดทำโดย...สถาบัน The Best Center

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำ

Close หน้าต่างนี้
Go Top