หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 92 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1096
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี65 (TBC)
ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 268 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ

*พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562 

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน                                                           

*การจัดการพลังงาน                                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำ                                                                  

*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์      

*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ                                             

*การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)                                                               

*ความรู้เบื้องต้นของการเขียนแบบ                                                                                   

*ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป                                                                    

*ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                           

*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน                                                                                     

*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                  

*แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล          

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำ

Close หน้าต่างนี้
Go Top