หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 105 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1102
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี ปี65 (TBC)

ISBN .: 978-616-46375-6-6

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 282 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                  

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                              

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                           

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                   

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ                                                                              

*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                               

*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                             

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                       

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                             

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                        

*แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ                                                                             

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน         

จัดทำโดย...สถาบัน The Best Center

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top