หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 131 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1103
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ปี65 (TBC)

ISBN .: 978-616-46375-5-9

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 334 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                               

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                          

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                        

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ                                          

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562  70

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                         

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                   

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563                          

*ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ                                                                     

*แนวข้อสอบการเงินการคลัง ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบการเงินการคลัง ชุดที่ 2.                                                                            

*แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 1.                                                                                          

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                  

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top