หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 97 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1105
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ปี 65 (TBC)

ISBN .: ---

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 318 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ย.ป.                                                                                                                                   

*แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                              

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2561 – 2580                                                                                                                           

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                                             

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564                                                             

*พระราชบัญญัติสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 แก้ไขถึง ฉ. 2 พ.ศ. 2560   

*พระราชกฤษฎีการว่าด้วยด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                              

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                                                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแก้ไขเพิ่มเติม                                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1                     

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2                    

*ความรู้สถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                                                                      

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                                                  

*แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง                                                                                                          

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1                                                                                                              

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2                                                                                                        

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง                    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top