หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 154 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1107
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี  ปี65 (TBC)

ISBN .:  BB-239

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 278 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 256

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                       

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            

ความรู้ในการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ

*การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย                                                                          

*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์                                                                                      

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         

*ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                  

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                  

*ความรู้ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ                                                          

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ                                                           

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top