หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ (ปรนัย) 1300ข้อ พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร กรมบังคับคดี ปี2565 (NV)

ผู้เข้าชม 119 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV031
  • ราคาพิเศษ : 285 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ (ปรนัย) 1300ข้อ พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร กรมบังคับคดี ปี2565 (NV)

พิมพ์     :  พฤศจิกายน 2565 

จำนวน  : 284 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ

รวมข้อสอบ 1300ข้อ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร

                                    กรมบังคับคดี ประจำปี 2565         

 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน 

    ส่วนที่ 1 กฎหมายล้มละลายและการฟิ้นฟูกิจการของลูกหนี้

    ส่วนที่ 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

    ส่วนที่ 3 กฎหมายลักษณะพยาน

    ส่วนที่ 4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

                   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    ส่วนที่ 7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

                  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ส่วนที่ 8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

                  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ส่วนที่ 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

                   และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

    ส่วนที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ

                    และแผนยุทะศาสตร์ชาติ 20 ปี

    ส่วนที่ 11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

                    ว่าด้วยนักงานราชการ พ.ศ. 2547

>>>>>>  เฉลยข้อสอบ 1300ข้อ ตำแห่ง นิติกร กรมบังคับคดี ประจำปี 2565 <<<<<<< (เฉลยท้ายเล่ม)

    พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK     

 

จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top