หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี65  (TBC)

ผู้เข้าชม 103 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1120
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี65  (TBC)

ISBN .:  BB-205

พิมพ์เมื่อ :  กันยายน 2565

จำนวนหน้า : 272 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข        

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 

*กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579)                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข 2565                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพ                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข                                                                

*ความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านสาธารณสุข

    -อนามัยชุมชน                                                                                                         

    -ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ                                                                                

    -การคุ้มครองผู้บริโภค                                                                                                

    -ประชากรศาสตร์                                                                                                     

    -เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                                                                                           

*ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ การประยุกต์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ดังนี้

    -การวิจัยทางด้านสาธารณสุข                                                                                       

    -ชีวสถิติ                                                                                                               

    -ระบาดวิทยาและการป้องกันและควบคุมโรค                                                                     

    -การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                          

    -อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                                  

    -อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน                                                                    

-พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556                                                 

    -การปฐมพยาบาลเบื้องต้น                                                                                           

    -การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                  

    -สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์                                                                                     

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top