หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000ข้อ ครูผู้ช่วย กทม. / กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ภาค ก. + ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 65(NV)

ผู้เข้าชม 149 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV034
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1000ข้อ ครูผู้ช่วย กทม. / กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565
ภาค ก. + ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 65 (NV)
พิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2565
ISBN : -
จำนวน : 236 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
               *พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบไฟล์ E-BOOK*  
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 1000ข้อ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565
                                 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจ
             เกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
 ส่วนที่ 1 ความรอบรู้
1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
            2. นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานคร
                ที่เกี่ยวข้อกับการศึกษา 
            3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
            4. กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ
                4.1 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
                4.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
                4.3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
                      และบุคลากรทางการศึกษา
                4.4 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                4.5 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
                      และบุคลากรทางการศึกษา
                4.6 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
                4.7 กฎหมายว่าด้วยารศึกษาสำหรับคนพิการ
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป
            1. ความสามารถด้านตัวเลขให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข 
                สรุปเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
            2. ความสามารถด้านภาษาไทยให้ทดสอบความเข้าใจภาษา
                การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ
                การเรียงความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ
              และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
            1. วินัยและการรักษาวินัย
            2. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
            3. มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
            4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
            5. สมรรถนะวิชาชีพครู
ภาค ข. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ส่วนที่ 4 ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวอชาการศึกาา
            1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
            2. หลักการสอนและการจัดการเรียบรู้
            3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
            4. การพัฒนาผู้เรียน
            5. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
            6. การวิจัยทางการศึกษา
            7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
            8. การวัดและประเมินผลการศึกษา
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ ครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2565 
 
 
จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชครู ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด ภาค. ก+ข (ครู กทม. สพฐ. ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top