หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 85 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1123
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี65 (TBC)

ISBN :   BB-242
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2565 
จำนวนหน้า : 2582 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน                                                                               

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562                                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564                                         

กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545                                                                     

*แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาด                                                             

*แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์                                                        

*แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์                                                

*แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน                                      

*แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก                                          

*ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2564                                               

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/แผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน                                        

*การปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน                                                                           

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                            

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                         

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน                                               

*การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โดเดล”   

*การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน                                            

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                   

*การติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน                                                   

*แนวข้อสอบ การพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.                                                                   

*แนวข้อสอบ การพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top