หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (TBC)

ผู้เข้าชม 77 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1126
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (TBC)

ISBN :   BB-101
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 287 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

หมวด 1 และหมวด 3.

*แนวข้อสอบสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

หมวด 1 และหมวด 3

*ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

มาตรา 246 มาตรา 247

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 หมวด 1

และหมวด 3

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พ.ศ. 2560  หมวด 1 และหมวด 3

*ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย   

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561

*ความรู้เกี่ยวระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน

 พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ

*มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 

*แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

*แนวข้อสอบการเงิน

*แนวข้อสอบการพัสดุ

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top