หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (TBC)

ผู้เข้าชม 92 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1127
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (TBC)

ISBN :   978-616-46334-9-0
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 292 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ            

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

หมวด 1 และหมวด 3.

*แนวข้อสอบสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

หมวด 1 และหมวด 3

*ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

มาตรา 246 มาตรา 247

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 หมวด 1

และหมวด 3

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พ.ศ. 2560  หมวด 1 และหมวด 3

*ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย   

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 หมวด 2

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ

ที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ                                                                                                  

*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(ICESCR)

*อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD)

*อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

*อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) 

*อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD)

*อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top