หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 81 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1133
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ปี 65 (TBC)

ISBN : ---
พิมพ์ปี :     ธันวาคม 2565
จำนวนหน้า : 278  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

***ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560                                   

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

 *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล                                                                           

*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 

*นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)             

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)                         

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม และเศรษฐกิจ                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงดิจิทัล

Close หน้าต่างนี้
Go Top