หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานนิติกร กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 83 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1134
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานนิติกร กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 65 (TBC)

ISBN : ---
พิมพ์ปี :     ธันวาคม 2565
จำนวนหน้า : 279  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

****ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                                        

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554            

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2560 

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน                                                                                   

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                  

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558       

*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562                                                                                                                      

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562                                                                                         

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562 

*กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556                                                                      

*แนวข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556                                                  

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                  

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                   

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                   

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมโยธาธิการและผังเมือง

Close หน้าต่างนี้
Go Top