หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (TBC)

ผู้เข้าชม 159 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1145
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (TBC)

ISBN : 978-616-46303-3-8
พิมพ์ปี :    สิงหาคม 2561
จำนวนหน้า : 267  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

***ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

*พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

–แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

*ความรู้เกี่ยวกับกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและ

ระงับข้อพิพาทในชุมชน

*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

–แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

*การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

*ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

*อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ        

*อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม

 หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

*อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบังคับ

*พันธกรณีของรัฐภาคีต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

*แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

*คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านสิทธิมนุษยชน

–เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1

–เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2

–เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top