หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ปี65-66 (TBC)

ผู้เข้าชม 78 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1151
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ปี65-66 (TBC)

ISBN :  --- 
พิมพ์ปี :    ธันวาคม 2565 
จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท สันกาว

สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                      

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558                                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                   

*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560                                                               

*สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535                                             

*พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551                                                          

*สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                       

*พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562                         

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขฉบับที่ 8 พ.ศ.2553           

*แนวข้อสอบพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                      

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556                                            

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559                  

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                  

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมควบคุมโรค

Close หน้าต่างนี้
Go Top