หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (บุคคลภายใน) กทม. / กรุงเทพมหานคร (TBC)

ผู้เข้าชม 246 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1156
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (บุคคลภายใน) กทม. / กรุงเทพมหานคร (TBC)

ISBN :  BB-249

พิมพ์ปี :    ธันวาคม 2565 

จำนวนหน้า : 296  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                                

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                  

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529                                                      

*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2548

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                      

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                            

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                        

*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   

*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                          

*ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล                                                                                     

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                 

*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล                                                                                

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        

*แนวข้อสอบ งานธุรการ        

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top