หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (TBC)

ผู้เข้าชม 126 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1175
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี : ธันวาคม 2565
จำนวนหน้า : 302 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                       

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                         

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                               

*ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                  

*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                       

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                       

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                    

*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                     

*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                             

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                                        

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 

*การวางแผน                                                                                                     

*การจัดทำแผนงานและโครงการ                                                                                     

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                  

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*แนวข้อสอบเหตุการปัจจุบัน สังคมและเศรษฐกิจ                                                              

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                         

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                         

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                       

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top