หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600ข้อ นิติกรปฎิบัติการ (ภาค ข.) กรมบังคับคดี ปี2566 (NV)

ผู้เข้าชม 85 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV038
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 600ข้อ นิติกรปฎิบัติการ (ภาค ข.) กรมบังคับคดี ปี2566 (NV)

พิมพ์     :   มกราคม 2566

จำนวน  : 249 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ

รวมข้อสอบ 600ข้อ นิติกรปฏิบัติการ   กรมบังคับคดี ประจำปี 2566         

    ส่วนที่ 1 กฎหมายล้มละลายและการฟิ้นฟูกิจการของลูกหนี้

    ส่วนที่ 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

    ส่วนที่ 3 กฎหมายลักษณะพยาน

    ส่วนที่ 4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

                   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    ส่วนที่ 7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

                  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ส่วนที่ 8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

                  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ส่วนที่ 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

                   และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

    ส่วนที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ

                    และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

>>>>>>< (มีเฉลยภายใต้ข้อ พร้อมอธิบายในข้ออย่างละเอียด) 

 

เฉลยข้อสอบ 600ข้อ ตำแห่ง นิติกรปฎิบัติการ กรมบังคับคดี ประจำปี 2566 <<<<<<

    พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK     

 

 

จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top