หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (TBC)

ผู้เข้าชม 135 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1198
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (TBC)

∝ ISBN . BB-277

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2566

จำนวน:  366 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว <<
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                           

*แนวข้อสอบ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                          

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                          

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมแผ่นดินฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)        

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                       

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564                                                                              

*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                      

*ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย             

*ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                               

*ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล                                                          

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  

*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                            

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                                                

*แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2566                                                                

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551                      

*การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)                                                        

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                              

*การติดตามและประเมินผล                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                                  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                              

*รวมแนวข้อสอบ                  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top