หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

ผู้เข้าชม 63 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1200
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

∝ ISBN . 978-616-46361-18

พิมพ์เมื่อ : 2564

จำนวน:  270 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว <<
 

สารบัญ

**พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                               

*พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                             

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547                       

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548          

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561                                                               

*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                       

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง                                                                               

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                        

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                

**ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมช

*หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน                                                

*กระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน                                 

*การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                    

*การวางแผน  โครงการ และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ                     

*การติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน                                                        

*แนวข้อสอบ การวางแผนงาน โครงการ                                                                                

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top