หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดปัตตานี (TBC)

ผู้เข้าชม 51 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1202
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดปัตตานี (TBC)

∝ ISBN . -- 

พิมพ์เมื่อ : 2561

จำนวน:  270 หน้า

>> รูปแบบ   :    E-BOOK รอรับไฟล์ผ่านทาง E-mail / สามารถปริ้นได้<<
 

สารบัญ

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

*การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

*การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                           

*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

*ความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนสำหรับตำแหน่งครูอาสาสมัคร                                           

*หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้

*แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้     

*แนวข้อสอบ จิตวิทยาและการแนะแนว

*การจัดทำฐานข้อมูล

*การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

*การใช้ Program Microsoft Word พร้อมข้อสอบ

*การใช้ Program Microsoft Excel พร้อมข้อสอบ

*การใช้ Program Microsoft Power Point พร้อมข้อสอบ

*การใช้ Outlook Express พร้อมข้อสอบ

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top