หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส (TBC)

ผู้เข้าชม 102 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1204
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส (TBC)

∝ ISBN . -- 

พิมพ์เมื่อ : 2564

จำนวน:  270 หน้า

>> รูปแบบ   :    E-BOOK รอรับไฟล์ผ่านทาง E-mail / สามารถปริ้นได้<<
 

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)      

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      

*แนวข้อสอบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551             

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                       

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562 

*แนวข้อสอบ รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                            

*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2565                  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)                                           

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             

*การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                        

*การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                

*การจัดการศึกษาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                              

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                   

*การติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ                                                   

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                   

*เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                           

*บทบาทภารกิจของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำ ปอเนาะ                                

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานสำนักงาน                       

*แนวข้อสอบสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                              

*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                 

*แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                  

*แนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา                                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top