หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร (TBC)

ผู้เข้าชม 57 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1209
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร (TBC)

∝ ISBN .   978-616-46343-3-6

พิมพ์เมื่อ : 2563

จำนวน:  276 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว <<
 

สารบัญ

**พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

*พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ

ให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*วินัยข้าราชการ                                                                                                        

*สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

*ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ การกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานเทศกิจ ฯลฯ

*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top