หมวดสินค้าหลัก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด (CA)

ผู้เข้าชม 50 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA043
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด (CA)
ISBN :   --
พิมพ์ :  2560
จำนวนหน้า : 257 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δ พรบ.ป้องกันและบรรเาสาธารณภัย พ.ศ.2550
Δ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Δ พรบ.วัตถุิันตราย พ.ศ.2535
Δ พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Δ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
Δ กฏกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กฏกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
   กฏกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กฏกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)
   และกฏกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
Δ กฏกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการ้านความปลอดภัย
Δ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
Δ ประกาศคณะปฎิวัติฉบับที่ 28 และประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่ 103
Δ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควยคุมอาคาร พ.ศ.2544
Δ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553-2557
Δ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
สารบัญ
     ∝ ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
     ∝ ประวัติกรุงเทพมหานคร
     ∝ การปกครองกรุงเทพมหานคร
     ∝ สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร
     ∝ สานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
     ∝ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
     ∝ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
     ∝ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
     ∝ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
     ∝ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
     ∝ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
         ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ∝ แนวข้อสอบ ประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่ 28 และคณะปฎิวัติฉบับที่ 103
          กฏกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
          ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2553
     ∝ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
     ∝ แนวข้อสอบ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
         ในการทำงาน พ.ศ.2554
     ∝ แนวข้อสอบ กฏกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร
         จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
     ∝ แนวข้อสอบ แผนการป้องกนและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553-2557
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top