หมวดสินค้าหลัก

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน (วุฒิ ปวช./ปวส.) กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด (CA)

ผู้เข้าชม 50 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA044
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด (CA)
ISBN : 978-616-75645-7-9
พิมพ์ :  2560
จำนวนหน้า : 266 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δ 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฎิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       เช่น สำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย
       และภัยอื่นๆ เป็นต้น รมทั้งทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
Δ 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
      → พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
      → พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      → พรบ.วัตถุิอันตราย พ.ศ.2535
      → พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      → กฏกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กฏกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
      → กฏกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กฏกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)
      → กฏกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) กฏกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
      → กฏกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการ้านความปลอดภัย
           อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
      → ประกาศคณะปฎิวัติฉบับที่ 28 และประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่ 103
      → ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควยคุมอาคาร พ.ศ.2544
      → เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
สารบัญ
     ∝ ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
     ∝ ประวัติกรุงเทพมหานคร
     ∝ ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานคร
     ∝ การปกครอง
     ∝ สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร
     ∝ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
     ∝ สรุป พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 535
     ∝ สรุป พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
     ∝ สรุป พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
     ∝ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
     ∝ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
     ∝ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
         ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ∝ แนวข้อสอบ ประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่ 28 และคณะปฎิวัติฉบับที่ 103
          กฏกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
          ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และ
          การมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553
     ∝ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
     
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top