หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 50 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1210
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี65 (TBC)

∝ ISBN .   ---

พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2566

จำนวน:  262 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็กแบบชีท  <<
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                   

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                

*ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                    

*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                         

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                 

*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                              

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                   

*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                              

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                               

*(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                                       

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*ความรู้เกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                                   

*แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา                                                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top